Flevokust Haven

De regio Flevoland ontwikkelt zich sterk als logistieke hotspot, en daarmee groeit ook de vraag naar multimodale vervoersoplossingen. In samenwerking met de Stec Groep BV onderzoekt Logitech de groeicapaciteit van de markt voor spoorvervoer binnen en naar de provincie Flevoland, zodat zij een belangrijk knooppunt voor goederenvervoer kan worden.

De regio Flevoland ontwikkelt zich sterk als logistieke hotspot, waardoor de goederenstromen van en naar Flevoland toenemen. En daarmee groeit ook de vraag naar multimodale vervoersoplossingen. Behalve voor vervoer over de weg of het water, ambieert provincie Flevoland ook om deze ontwikkeling een impuls te geven met behulp van een railterminal nabij Lelystad. Daarmee versterkt het de regio als vervoersknooppunt én wordt de logistieke concurrentiekracht vergroot, omdat vervoerders de mogelijkheid krijgen om voor nationale en internationale bestemmingen tussen verschillende modaliteiten te kiezen.

In samenwerking met de Stec Groep BV is onderzoek gedaan naar de groeicapaciteit van de markt voor spoorvervoer binnen en naar de regio Flevokust Haven. Daarbij werd gezocht naar antwoorden op vragen als: Welke spelers op de markt maken nu en in de toekomst gebruik van de terminal? Hoe groot is het potentiële volume aan goederen dat per spoor wordt aan- of afgevoerd? En welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de vraag naar intermodale oplossingen? Logitech BV heeft zich hierbij met name gericht op de technische onderzoeksvragen. Welke terminalvariant past bij de vraag vanuit de markt? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? En: wat is de meest optimale aansluiting op het hoofdspoor Almere-Lelystad-Zwolle?

Na afronding van dit onderzoek moet een helder inzicht zijn verkregen of en op welke wijze een railterminal in of nabij de Flevoland kan bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat kan uiteindelijk resulteren in een ruimtelijke reservering voor een terminal nabij het industriegebied Flevokust Haven, waarmee de regio haar waarde als vestigingsplaats voor logistieke bedrijven kan verhogen en kan uitgroeien tot een belangrijk knooppunt voor goederenvervoer.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met: j.vanwees@logitech.nl

Logitech: Flevokust Haven